Miljöpolicy

Inledning
Adviser är ett tjänsteföretag med kontor på flera platser i Sverige. Vår verksamhet har därmed liten direkt miljöpåverkan. Vi arbetar för att påverka våra anställda och  utveckla vårt miljöarbete i linje med Sveriges Miljömål.

Ansvar och uppföljning
Det yttersta ansvaret för företagets miljöarbete ligger på VD.
Varje medarbetare ansvarar för att företagets riktlinjer för miljöarbete tillämpas i det dagliga arbetet.

Revidering av miljöpolicy samt uppföljning av beslutade åtgärder och mål sker årligen. Detta redovisas på vår hemsida.
Företaget följer självklart alla tillämpliga miljölagar och förordningar.

Rasmus Thomsen, VD

Riktlinjer för miljöarbete

Personal
Vi ska öka våra medarbetares kunskap i miljöfrågor och motivera dem till att handla miljömedvetet.
Företagets firmabilar skall vara miljöbilar.

Resor
Ett självklart mål för oss är att minimera antalet körsträckor och resor. Vid val av transportsätt ska vi väga in miljöaspekter. Samordning av möten och ökad användning av tele-/videokonferenser är exempel på åtgärder som vi ska tillämpa.

Återvinning av elektriska och elektroniska produkter
Företaget har avtal med mStore för återvinning av förbrukad elektronik vid köp av nytt. 

Källsortering/engångsartiklar
Vi strävar aktivt efter att minimera användningen av engångsartiklar på företaget. De sopor som uppstår i verksamheten ska källsorteras och komposteras i den utsträckning det är möjligt. 

Inköp
Vid inköp ska vi i första hand välja miljömärkta eller miljöriktiga produkter.
Ett självklart mål för oss är att minska pappersanvändningen. Minskad användning av interna papperslistor, övergång till digitala utskick av fakturor är några vägar till att minska förbrukningen av papper.

Vi skall verka för mindre användande av plastprodukter.
Vi skall i första hand handla av lokala leverantörer.
Vi skall handla miljömärkta produkter.
Vi skall handla ekologiska/biodynamiska varor när företaget betalar vid t .ex. frukostar, fruktkorgar, te och kaffe etc.

Vårt företag ska i största möjliga mån eftersträva att välja de inköp som är bäst för klimatet. VD är högst ansvarig för att se till att detta blir gjort, men bör som alltid delegera uppgifter.

Det innebär att vi alltid ska undersöka hur olika alternativ påverkar klimatet när vi ska köpa in en ny typ av produkt eller tjänst – precis som att vi jämför priset på inköpen. Vi ska alltså ta reda på vilken klimatpåverkan våra inköp har, i största möjliga mån.

I nästa led ska vi, i största möjliga mån, välja att köpa in det alternativ som är bäst för klimatet i termer av lägst bidrag till de globala utsläpp.

Energi
Vi använder miljömärkt el.
Vi ska arbeta för att minimera vår förbrukning av energi och välja miljöriktiga energikällor.